RPR Marching&Concert Band

วงโยธวาทิต โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บ ของกลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล ม.4 ม.5 ม.6

4 ความเห็น

คะแนนเก็บและคะแนนการสอบกลางภาค ของนักเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล ม. 4 ม.5 ม.6 2552

คะแนนเพิ่มเติมดนตรีสากลของ ม 4

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้อง คะแนนเก็บ กลางภาค
30 20
1 19242 น.ส.มัลลิกา     ช้อยเพ็ง 6 24 12
2 19385 น.ส.ธนพร    วิมานนินทร์ 7 26 18
3 19417 นาย วชิระ     นาถ้ำนาค 6 22 11
4 19462 นาย สมพล    บุญลือ 6 22 15
5 19465 นาย ศตายุธ    สาสะชิต 6 24 14
6 19538 น.ส.รัตติยากร   ศักดิลาภ 6 25 18
7 19544 น.ส.โสรญา    จองจิตรบริสุทธิร์ 6 25 18
8 19786 น.ส.นัทยา    จันทวี 6 25 13
9 19805 น.ส.ไอลดา   ศรีสอาด 6 25 11
10 19863 นาย  เฉลิมวงษ  วัฒนพันเจริญ 6 26 18
11 19873 นาย  ภูริพันธ์  ศิริพงษ์หิรัญ 6 22 17
12 20819 นาย  วัชรภูมิ  อาร้อน 6 23 11
13 22466 นาย  กฤษณะ   นาคมาโนช 6 ขส
14 22467 น.ส.สุพรรษา  จันทร์ปรุง 6 24 12
15 22468 นายจักรกฤษณ์  ทองสำฤทธิ์ 6 24 12
16 22469 นาย ภานุทัศน์  รอดเปรี้ยว 6 22 12
17 22472 น.ส.ชมพูนุช  หลักเพชร 6 ขส
18 22473 น.ส.  ปวีณา  อ่อนผา 6 25 15
19 19243 น.ส. มิตชิลา  มาคงกุล 7 25 14
20 19328 น.ส.จินทภา  ดำหวัง 7 25 14
21 19340 น.ส.มัณตา  จันโทศรี 7 25 18
22 19388 น.ส.  ปทุมมาศ  บุญวัง 7 26 18
23 19450 นาย  ชานน  แสงพัฒน์ 7 23 18
24 19451 นาย  ชุมพล  ทองไล้ 7 23 18
25 19452 นาย  ณัฐพงศ์  ทัศนศร 7 23 18
26 19612 นาย  ทวีวัฒน์  พุทธคุณชนม์ชัย 7 23 18
27 19614 นาย  นราพล  อุบล 7 25 18
28 19620 นาย  วชิรวิทย์  คูหาเรืองรอง 7 24 18
29 19631 นาย  นวรัตน์  กองทองนอก 7 25 15
30 19704 นาย  โชตินันท์  แช่มอุษา 7 23 18
31 19769 นาย  วศินทร   ตรงงาม 7 23 17
32 19878 นาย  ศราวุธ  แจ่มคล้าย 7 24 18
33 22476 น.ส. รัตน์ดา  ยิ่งนอก 7 25 18
34 22481 น.ส.ธัญญเรศ  รอดดี 7 26 18
35 22482 นาย  อดิศร  ฤทธิ์ประเสริฐ 7 22 18

หมายเหตุ เนื่องจากช่องที่ยังไม่มีคะแนนว่างไว้  หมายถึงว่า  นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ  โดยเฉพาะสมุดบันทึกตัวโน้ต

จึงไม่สามารถตัดคะแนนได้  ดังนั้นให้รีบนำสมุดบันทึกตัวโน้ตมาส่ง  ภายในวันที่ 4 ม.ค. 2553  ที่ห้องดนตรีสากล

ส่วนใครที่สงสัยในคะแนนสอบและคะแนนเก็บให้รีบมาปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน ด่วน!

คะแนนเพิ่มเติมดนตรีสากลของ ม 5


เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้อง คะแนนเก็บ สอบกลางภาค
30 คะแนน 20 คะแนน
18734 นางสาววรลักษณ์  ขุนสาคร 6 25 17
18813 นายศราวุฒิ   ผ่องอำไพ 6 26 18
18945 นางสาวอาทิตยา  เดชบุญ 6 25 15
18986 นางสาววัชราภรณ์   ฉิมพาลี 6 25 15
21615 นางสาวอภิญญา   ฟักไพโรจน์ 6 25 18
21684 นายวัชรา  ธีรรัตนไพโรจน์ 6 25 15
21694 นายณัฐชนน   นิยมวงษ์ 6 26 15
21692 นายสุโรจน์     ชนกวงศ์วิวัฒน์ 6 23 10
18797 นายณัฐพงษ์   กลั่นสมุทร 7 25 13
21657 นายวุฒิไกร  กาญจนสุนทร 7 20 10
21658 นายนัฐวุฒิ   มานพ 7 25 13

หมายเหตุ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถส่งคำตอบได้ตามเวลาที่กำหนดจึงเป็นสิทธิที่นักเรียนเลือก  คะแนนก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์


คะแนนเพิ่มเติมดนตรีสากลของ ม.6

เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ห้อง คะแนนเก็บ สอบกลางภาค
30 คะแนน 20 คะแนน
1 20043 นายพีระพงษ์   ภูลายยาว 6 24
2 20782 น.ส.พลอยไพลิน  คงผึ้ง 6 24 13
3 20784 น.ส.พิลาวรรณ  พวงทอง 6 24 13
4 17912 นายปริญญา  เพ็ชรเย็น 7 13
5 20791 นายณรงวิทย์  คำโส 7 24 15
6 20795 นายธนกร  อภินันท์นาถ 7 13
7 20796 น.ส.ปภัสรา  สังข์เจริญ 7 10

หมายเหตุ ช่องที่ว่างไว้ก็คือยังไม่ได้ส่งผลงานสอบของตัวเอง  กำหนดส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2553


Advertisements

ผู้เขียน: rprband

marching band of rajprachasamasai

4 thoughts on “ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บ ของกลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล ม.4 ม.5 ม.6

 1. เห็นคะแนนแล้ว สงสัยประการใดติดต่อได้ที่ อ. กฤษณะพงศ์ กำลังเอก

  หรือที่ email : rprband@gmail.com

 2. ความในใจจาก อ.กฤษณะพงศ์ กำลังเอก

  วันนี้มีคนมาสอบวิชาดนตรีสากล กลุ่มเพิ่มเติมอยู่ 2 คน ไม่อยากเอ่ยชื่อ เขาบอกว่าบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเตอร์เนต ทางห้องดนตรีสากล ใช้อินเตอร์เนตแบบ wifi โดยอาจารย์เป็นผู้เสียค่าบริการเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางโรงเีรียนด้วย ก็เอื้ออำนวยให้เขาได้สอบเพราะอยากให้นักเรียนเรียนรู้ความทันสมัยและมีคามสามารถด้าน E learning

  ผลปรากฎว่าทำได้แป๊บเดียวนักเรียนกลับไม่ได้เปิดหน้าข้อสอบที่ต้องทำ ไปเปิดเพลงอื่นๆฟังแล้วก็มั่วการแต่งเพลงที่ตัวเองได้รับโจทย์ นี่แหละคือเยาวชนยุคนี้ ที่ไร้ความมีวินัย แถมยังคิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่เป็นไร ครูไม่ให้นักเรียนตกหรอก เพราะการให้นักเรียนไม่ผ่านการประเมินครูผู้สอนก็จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เช่นไร

  ไม่คิดว่าการสร้างเวปไซด์ การทำข้อสอบที่ทันสมัยเสริมศักยภาพผู้เรียนแบบเน้นความสามารถเฉพาะตัว จะทำให้นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจยังอยากจะกลับไปสู่โลกล้านปี

  การเรียนแต่งเพลงเป็นบูรณาการขั้นสูงของกระบวนการเรียนดนตรีทั้งหมด หลักสูตรเราใช้แบบการทำงานจริงในค่ายเทปที่ทันสมัย เขาสามารถพัฒนาคนที่ไม่เป็นอะไรเลยจนเป็น โปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงได้ แค่คุณตั้งใจที่จะเรียนรู้

  การเลือกวิชาเพิ่มเติมสำหรับหลายคน คงเลือกมาเพราะไม่มีที่ไปไม่มีอะไรจะเรียน แต่อีกหลายคนที่เขาเลือกเพราะสนใจ เราจึงจัดแบ่งคนเป็น 3 กลุ่ม พวกคุณจงเลือกเองว่าจะเป็นกลุ่มไหน

  กลุ่มแรก

  เลือกเรียนดนตรีเพราะสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาศัยความพยายามไม่มากก็จะเข้าใจและประสบผลสำเร็จ อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

  กลุ่มที่ 2

  เลือกเรียนดนตรีเพราะไม่มีอะไรจะเรียน ไม่ได้สนใจ แต่เมื่อเลือกเรียนแล้วก็ต้องพยายาม เพราะต้องทำหน้าที่ดีที่สุด สุดท้ายก็ะประสบผลสำเร็จ และชอบดนตรีในที่สุด และมีความสามารถไม่น้อยไปกว่ากลุ่มแรก

  กลุ่มที่ 3

  เลือกเรียนเพราะไม่มีอะไรจะเรียน ไม่ได้ชอบดนตรี และก็ไม่มีความพยายามเลย เรียนเพื่อแค่ให้ผ่านไปวันๆ สุดท้ายก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

  พวกคุณที่เลือกเรียนดนตรีสากล คุณควรเลือกว่าจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่ ความจริงในโลกใบนี้ ไม่มีใครได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบได้ทุกอย่าง แต่เมื่อต้องทำก็ควรจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนแล้วผ่านการอยู่ในห้วงเวลาที่ตนไม่พึงพอใจมาทั้งนั้นบางทีก็ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ แต่ด้วยวิธีคิดอย่างผู้นำเขาก็สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้

  ลองคิดดูหน่อยนะ เยาวชนที่เรียกตัวเองว่า new generation

 3. อาจารย์คะ…

  หนู เกด นะ (เพิ่มเติม ม.5)

  เมื่อวานตอนมืดๆหน่อย
  ได้ส่งข้อสอบให้อาจารย์ไปแล้วนะ

  แต่เพื่อนบอกว่า..อาจารย์ไม่ได้รับ

  ตอนนี้หนูเลยส่งไปอีกที
  รบกวนอาจารย์ตรวจสอบด้วยคะ

  ขอบคุณคะ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s